FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS -ra

FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS -ra

 

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

A beíratás időpontja:

2023. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 16.00 óráig

2022. április 21. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig

A beíratás helyszíne:

Hobol Általános Iskola

Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti.

A tanköteles gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi iratokat, igazolásokat kell bemutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)

- a gyermek anyakönyvi kivonata

- taj kártya

- adó kártya

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

            • óvodai szakvélemény,

            • szakértői bizottság szakértői véleménye,

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

- nyilatkozat törvényes képviseletről

- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

- tartózkodási hely igazolása (állandó lakhely hiányában; szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén)

- a gyermek diákigazolvány igénylő lap (az okmányiroda adja ki)

Az Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskolája felvételi körzete:

- Hobol

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt.

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül

- a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat, amelyet a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.